Titulacións

PCEO Grao en Enxeñaría Mecánica/Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

1º curso

Empresa: Introdución á xestión empresarial

Grao en Bioloxía

4º curso

Xestión e control de calidade

Grao en Economía

1º curso

Empresa: Economía da empresa

2º curso

Dirección de empresas

Grao en Administración e Dirección de Empresas

1º curso

Empresa: Fundamentos de administración

Empresa: Xestión de empresas

2º curso

Dirección de operacións

Dirección de recursos humanos

Dirección comercial I

3º curso

Dirección comercial II

Dirección estratéxica

Teoría da organización

Dirección estratéxica internacional

4º curso

Investigación comercial

Mercadotecnia sectorial

Xestión do coñecemento e da innovación tecnolóxica

Creación e simulación de empresas

Dirección de recursos de información

PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas / Grao en Dereito

1º curso

Empresa: Fundamentos de administración

Empresa: Xestión de empresas

3º curso

Dirección de operación

Dirección de recursos humanos

Dirección comercial I

Teoría da organización

4º curso

Dirección Comercial II

5º curso

Dirección estratéxica

Investigación comercial

Dirección estratéxica internacional

Grao en Comercio

1º curso

Empresa: Principios de xestión responsable

Empresa: Fundamentos de mercadotécnia

2º curso

Mercadotecnia estratéxica

Xestión de aprovisionamentos e distribución comercial

3º curso

Planificación de recursos de información integrados

Xestión de comercio exterior

Mercadotecnia internacional

Estratexia empresarial e xestión de axudas

4º curso

Creación de empresas comerciais

Habilidades personais, directivas e personais

Investigación de mercados

Grao en Dereito

3º curso

Fundamentos de administración de empresas

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

1º curso

Empresa: Organización da empresa

2º curso

Recursos humanos I

3º curso

Recursos Humanos II

Dirección estratéxica da empresa

4º curso

Auditoría sociolaboral

Grao en Enxeñaría de Tecnologías de Telecomunicación

1º curso

Empresa: Fundamentos de empresa

Grao en Enxeñaría en Química Industrial

1º curso

Empresa: Introducción a gestión empresarial

2º curso

Fundamentos de organización de empresas

Grao en Enxeñaría en Tecnologías Industriales

1º curso

Empresa: Introducción á xestión empresarial

3º curso

Fundamentos de organización de empresas

4º curso

Fundamentos de administración de empresas

Grao en Enxeñaría Mecánica

1º curso

Empresa: Introducción á xestión empresarial

3º curso

Fundamentos de organización de empresas

Grao en Enxeñaría da Enerxía

1º curso

Empresa: Dirección e xestión

4º curso

Organización de empresas e sistemas de producción e fabricación

Grao en Enxeñaría Eléctrica

1º curso

Empresa: Introducción á xestión empresarial

3º curso

Fundamentos de organización de empresas

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

1º curso

Empresa: Introdución a la gestión empresarial

2º curso

Fundamentos de organización de empresas

Grao en Enxeñaría en Organización Industrial

1º curso

Empresa: Introducción á xestión empresarial

2º curso

Fundamentos de organización de empresas

3º curso

Xestión de produtos e servizo ao cliente

Métodos cuantitativos de enxeñaría de organización

Organización da produción

Xestión da calidade, seguridade e sostibilidade

Organización do traballo e factor humano

4º curso

Administración de empresas

Sistemas de información na enxeñaría de organización

Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión

Xestión de almacens e transporte

Instrumentos de control e xestión de empresas

Sistemas de información e sistemas integrados de xestión

Ferramentas de organización e xestión empresarial

Xestión e mantemento de activos empresariales

Administración de empresas e estructuras organizativas

Xestión da innovación e da tecnoloxía

Grao en Enxeñaría Biomédica

1º curso

Empresa: Introdución á xestión empresarial

3º curso

Fundamentos de organización de empresas e xestión sanitaria

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

1º curso

Empresa: Dirección e Xestión

PCEO Grao en Enxeñaría Biomédica/Grao en Enxeñaría Mecánica

1º curso

Empresa: Introdución á xestión empresarial

PCEO Grao en Enxeñaría Biomédica / Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

1º curso

Empresa: Introdución á xestién empresarial

Grao en Administración e Dirección de Empresas

1º curso

Empresa: Fundamentos de administración

Empresa: Xestión de empresas

2º curso

Dirección de operacións

Dirección de recursos humanos

Dirección comercial I

3º curso

Dirección comercial II

Dirección estratéxica

Teoría da organización

Dirección estratéxica internacional

4º curso

Investigación comercial

Mercadotecnia sectorial

Xestión da innovación

Creación e viabilidade de empresas

Simulación e control interno da empresa

Grao en Turismo

1º curso

Empresa: Dirección e gestión de entidades turísticas I

Empresa: Dirección e gestión de entidades turísticas II

2º curso

Mercadotecnia turística

Xestión de recursos humanos en empresas turísticas

Distribución turística

Promoción turística

3º curso

Sistemas de información para a xestión turística

Xestión de restauración

Investigación de mercados

Xestión de aloxamientos

4º curso

Atención ao cliente

Calidade de procesos turísticos

E-marketing no sector turístico

Creación e viabilidade de empresas turísticas

Planificación e dirección de espazos turísticos

Xestión de destinos de interior

Diseño, elaboración de cuestionarios e análisis de datos en investigación turística

Grao en Enxeñaría Informática

4º curso

Técnicas de comunicación e liderazgo

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

1º curso

Empresa: Administración da tecnoloxía e a empresa

Grao en Intelixencia Artificial

1º curso

Empresa: Xestión de organizacións

PCEO Grao en Turismo e Xeografía e Historia

1º curso

Dirección e Xestión de empresas turísticas I

2º curso

Empresa: Dirección e Xestión de entidades turísticas II

3º curso

Xestión de RRHH nas empresas Turísticas

Mercadotecnia turística

Xestión de aloxamentos

PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas / Grao en Enxeñaría Informática

1º curso

Empresa: Xestión de empresas

3º curso

Dirección comercial I

Dirección estratéxica internacional

4º curso

Dirección de operacións

Dirección de recursos humanos

Dirección estratéxica

Teoría da organización

Técnicas de comunicación e liderado

6º curso

Dirección comercial II

Investigación comercial

PCEO Grao en Turismo e Xeografía e Historia

1º curso

Dirección e Xestión de empresas turísticas I

2º curso

Empresa: Dirección e Xestión de entidades turísticas II

3º curso

Xestión de RRHH nas empresas Turísticas

Mercadotecnia turística

Xestión de aloxamentos

4º curso

Distribución Turística

Promoción Turística

Investigación de mercados turísticos

PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas / Dereito

1º curso

Xestión de empresas

2º curso

Dirección de Operacións

3º curso

Dirección de RRHH

Dirección Comercial I

4º curso

Teoría da Organización

Dirección Estratéxica

Dirección Estratéxica Internacional

5º curso

Dirección Comercial II

Investigación Comercial

Xestión da Innovación

Creación e Viabilidade de Empresas

Marketing Sectorial

Simulación e control interno de empresas

Grao en Dirección e Xestión Pública

2º curso

Xestión de Persoas: Organización e funcións

3º curso

Xestión de proxectos Institucionais

Mercadotécna pública e do sector non lucrativo

4º curso

Xestión de proxectos no ámbito autonómico e local

Grao en Comunicación Audiovisual

2º curso

Empresa: Dirección e gestión de empresas audiovisuais

Empresa: Mercadotecnia de produtos audiovisuais e multimedia

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

1º curso

Empresa: Fundamentos de organización e xestión empresarial

2º curso

Empresa: Fundamentos de mercadotécnia

Grao en Enxeñaría Forestal

1º curso

Fundamentos de economía da empresa

4º curso

Organización industrial e procesos na industria da madeira

Innovación e desenvolvemento de productos na industria forestal