Titulacións

Grao en Bioloxía

4º curso

Xestión e control de calidade

Grao en Economía

1º curso

Empresa: Economía da empresa

2º curso

Dirección de empresas

Grao en Administración e Dirección de Empresas

1º curso

Empresa: Fundamentos de administración

Empresa: Xestión de empresas

2º curso

Dirección de operacións

Dirección de recursos humanos

Dirección comercial I

3º curso

Dirección comercial II

Dirección estratéxica

Teoría da organización

Dirección estratéxica internacional

4º curso

Investigación comercial

Mercadotecnia sectorial

Xestión do coñecemento e da innovación tecnolóxica

Creación e simulación de empresas

Dirección de recursos de información

Mercadotecnia responsable

PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas / Grao en Dereito

1º curso

Empresa: Fundamentos de administración

Empresa: Xestión de empresas

3º curso

Dirección de operación

Dirección de recursos humanos

Dirección comercial I

Teoría da organización

4º curso

Dirección Comercial II

Grao en Comercio

1º curso

Empresa: Principios de xestión responsable

Empresa: Fundamentos de mercadotécnia

2º curso

Mercadotecnia estratéxica

Xestión de aprovisionamentos e distribución comercial

3º curso

Planificación de recursos de información integrados

Xestión de comercio exterior

Mercadotecnia internacional

Estratexia empresarial e xestión de axudas

4º curso

Creación de empresas comerciais

Habilidades personais, directivas e personais

Investigación de mercados

Grao en Dereito

3º curso

Fundamentos de administración de empresas

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

1º curso

Empresa: Organización da empresa

2º curso

Recursos humanos I

3º curso

Recursos Humanos II

Dirección estratéxica da empresa

3º e 4º curso

Auditoría sociolaboral

Grao en Enxeñaría de Tecnologías de Telecomunicación

1º curso

Empresa: Fundamentos de empresa

Grao en Enxeñaría en Química Industrial

1º curso

Empresa: Introducción a gestión empresarial

2º curso

Fundamentos de organización de empresas

4º curso

Fundamentos de administración de empresas

Grao en Enxeñaría en Tecnologías Industriales

1º curso

Empresa: Introducción á xestión empresarial

3º curso

Fundamentos de organización de empresas

Grao en Enxeñaría Mecánica

1º curso

Empresa: Introducción á xestión empresarial

3º curso

Fundamentos de organización de empresas

Grao en Enxeñaría da Enerxía

1º curso

Empresa: Dirección e xestión

4º curso

Organización de empresas e sistemas de producción e fabricación

Grao en Enxeñaría Eléctrica

1º curso

Empresa: Introducción á xestión empresarial

3º curso

Fundamentos de organización de empresas

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

1º curso

Empresa: Introdución a la gestión empresarial

2º curso

Fundamentos de organización de empresas

Grao en Enxeñaría en Organización Industrial

1º curso

Empresa: Introducción á xestión empresarial

2º curso

Fundamentos de organización de empresas

3º curso

Xestión de produtos e servizo ao cliente

Métodos cuantitativos de enxeñaría de organización

Organización da produción

Xestión da calidade, seguridade e sostibilidade

Organización do traballo e factor humano

4º curso

Administración de empresas

Sistemas de información na enxeñaría de organización

Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión

Xestión de almacens e transporte

Instrumentos de control e xestión de empresas

Sistemas de información e sistemas integrados de xestión

Ferramentas de organización e xestión empresarial

Xestión e mantemento de activos empresariales

Administración de empresas e estructuras organizativas

Xestión da innovación e da tecnoloxía

Grao en Administración e Dirección de Empresas

1º curso

Empresa: Fundamentos de administración

Empresa: Xestión de empresas

2º curso

Dirección de operacións

Dirección de recursos humanos

Dirección comercial I

3º curso

Dirección comercial II

Dirección estratéxica

Teoría da organización

Dirección estratéxica internacional

4º curso

Investigación comercial

Mercadotecnia sectorial

Xestión da innovación

Creación e viabilidade de empresas

Mercadotecnia responsable

Simulación e control interno da empresa

Grao en Turismo

1º curso

Empresa: Dirección e gestión de entidades turísticas I

Empresa: Dirección e gestión de entidades turísticas II

2º curso

Mercadotecnia turística

Xestión de recursos humanos en empresas turísticas

Distribución turística

Promoción turística

3º curso

Sistemas de información para a xestión turística

Xestión de restauración

Investigación de mercados

Xestión de aloxamientos

4º curso

Atención ao cliente

Calidade de procesos turísticos

E-marketing no sector turístico

Creación e viabilidade de empresas turísticas

Planificación e dirección de espazos turísticos

Xestión de destinos de interior

Diseño, elaboración de cuestionarios e análisis de datos en investigación turística

Grao en Enxeñaría Informática

4º curso

Técnicas de comunicación e liderazgo

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

1º curso

Empresa: Administración da tecnoloxía e a empresa

PCEO Grao en Turismo e Xeografía e Historia

1º curso

Dirección e Xestión de empresas turísticas I

Grao en Dirección e Xestión Pública

2º curso

Xestión de recursos humanos II: Organización e xestión de emprego público

3º curso

Habilidades directivas na administración pública

Mercadotécna pública e do sector non lucrativo

4º curso

Xestión de proxectos no ámbito autonómico e local

Grao en Comunicación Audiovisual

2º curso

Empresa: Dirección e gestión de empresas audiovisuais

Empresa: Mercadotecnia de produtos audiovisuais e multimedia

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

1º curso

Empresa: Fundamentos de organización e xestión empresarial

2º curso

Empresa: Fundamentos de mercadotécnia

Grao en Enxeñaría Forestal

1º curso

Fundamentos de economía da empresa

4º curso

Organización industrial e procesos na industria da madeira

Innovación e desenvolvemento de produtos na industria da madeira