DOEM Logo
CIDIE

Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa.

Descripción

O programa formativo do Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa integra dous ámbitos de especialización fortemente interrelacionados, como son a creación e dirección de empresas, e a xestión da innovación, a tecnoloxía e a calidade.

Son dous pasos interrelacionados dunha proposta formativa integral. A creación de empresas constitúe un primeiro chanzo inexcusable para promover o maior crecemento e desenvolvemento económico que garanten o benestar social. En especial, ese paso cara a maiores cotas de riqueza e benestar dáse a través da creación de empresas capaces de poñer en valor novas tecnoloxías e novos coñecementos. Un segundo chanzo para avanzar en mellora social a través da competitividad empresarial constitúeo unha eficaz dirección e xestión de empresas.

¿Por qué facer o CIDIE?

No actual marco de globalización e competencia, a creación e a dirección e xestión de empresas deben ser rexidas pola innovación, a tecnoloxía e a calidade como factores estratéxicos e de transversalidad.

No contexto actual, o crecemento económico e o avance do benestar non se asenta tan só en crear novo coñecemento e novas tecnoloxías senón, moi específicamente, na capacidade para xestionar eficazmente ambos, poñéndoos en valor como recursos competitivos a través dos cales póidanse crear novos produtos de mercado e novos procesos produtivos ou ben mellorar os existentes. Unha eficaz dirección e xestión de empresas vai hoxe en día indisolublemente ligada, ata subordinada, á xestión da innovación, a tecnoloxía e a calidade. As empresas deben comprender esta esixencia e incorporar na súa estratexia estes ámbitos de xestión.

É obxectivo deste Máster formar persoal co coñecemento da realidade que habitan e a capacidade de liderado e a cultura innovadora indispensabeis para xestionar e participar en proxectos empresariais que acrecenten de forma verdadeiramente tanxible a capacidade innovadora da estrutura económica na que se integran. Neste sentido, inténtase proporcionar unha visión global e estratéxica das empresas e das características das contornas en que estas desenvolven a súa actividade, xa que únicamente desde unha perspectiva integral poderase facer fronte aos requerimientos e desafíos dunha contorna económica en continuo cambio e de carácter complexo.

Créditos

90 ECTS

Coordinadores/as

Ana Gueimonde Canto
cagueimonde@uvigo.es

Nuria Rodríguez López
nrl@uvigo.es

Campus/centro donde se imparte

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
As Lagoas, s/n 32004 Ourense (Ver mapa)

Máis información en:

www.mastercidie.webs.uvigo.es